پنج‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1386

سوپ از آندسته غذاهائی است که هم بعنوان پیش غذا وهم به صورت غذای اصلی از

آن استفاده میشود.شما زمانی که درموردسوپها تحقیق ومطالعه کنید با واژه هائی

مثل سوپ ٬پتاژ٬بویی یون وکنسومه برخوردمیکنید که گاهی ممکن است خواننده

راگمراه بکند٬برای همین درابتدا ترجیح دادم تا تعریفی هرچند محدوددرموردآنهابرای

شماداشته باشم.

     سوپ یا پتاژ:

       عبارتست ازمقداری گوشت (قرمز٬ماکیان ویاآبزیان)به همراه یک یاچندنوع تره بار

که درمقدارزیادی آب پخته میشد٬درقرون گذشته این غذای غالب مردم عادی علی

الخصوص کشاورزان درمغرب زمین بوده است٬برای کشاورزان خسته ازکارروزانه یک 

کاسه ازاین غذا به همراه چندبرش نان غذای کاملی راتشکیل میداد.

      بویی یون: 

       اگرمقداری گوشت ازهرنوع به همراه مقداری سبزی معطر رابجوشانیم وپس از

 ساعاتی جوشاندن آب آنراجداکرده برای سرو ٬برسرمیزغذاببریم آنوقت به این آبی که 

برای شروع یک غذای مفرح بسیارخوب است ٬بویی یون می گویند.

خودکلمه بویی یون به زبان فرانسوی یعنی جوشانده

        کنسومه:

       همان بویی یون است بجز این که آنرادردیگ سربازمیجوشانندوغالباْ

بایک ماده غلیظ کننده مانندقارچ یا آردبرنج آنراغنی ترمیکنند.نوع دیگری

ازکنسومه هم هست که کلیه موادرامثل کنسومه میپزند وسپس آنرادر

بلندرریخته میکس میکنندمثل سوپ ویشی سوازژاپنی 

 

 

 

 

>