شنبه 29 دی‌ماه سال 1386

موادلازم:

ماهی شیردرسته                                     به ازای هر50نفریک ماهی 5کیلوئی

طرزتهیه:

1)ماهی راپس ازمزه دارکردن باسویاسس ،روغن مایع،آبلیموی تازه ونمک وفلفل درفربپزید.

درحرارت خشک وروی میرپوکس.(سبزیجات سخت)

2)پس ازخنک شدن پوست آنرا بکنید.

3)بعدازخنک شدن وکندن پوست آن سپس باتزئینات مخصوص وچیزموس روی آئینه تزئین کنید.

>