دوشنبه 1 بهمن‌ماه سال 1386

  سالادازآن دسته خوردنیهائی است که طی سالهای گذشته درکشورماجایگاهی برای خودیافته

وامروزه برای ما ایرانیان یک مکمل غذائی است٬ چراکه این خوراک اگرهم باموادتازه مصرف

بشودمنبع غنیی از ویتامینها وفیبرهای خوراکی است.امروزه سالادها در۳جایگاه مهم خوراکی

یعنی سالادبه عنوان پیش غذا(مثل سالادیونانی)٬سالادبه عنوان غذای اصلی(مثل سالادنیسواز)

وسالادبه عنوان دسر(مثل سالادسیب وآناناس)به کارمیرود.امااین سالادها بایددارای چندخصوصیت

باشندکه درصورتی که درهرهتل یارستورانی که برای شما سالادسرو کردنداگراین چندخصوصیت را

نداشت بایدکه حتماْبه مهارت آشپزویا کیفیت متریال غذائی که آن هتل یارستوران ارائه میدهدشک کرد.تعدادی ازآن خصوصیات این است.

  ۱.موادارائه شده درسالادحتماْبایدتازه باشد.

۲.موادسالادبایدبسیارسردباشد.یعنی مثلاْاگردرسالادی که سرو میشوداگرکاهو بودبایدسردی آن درحدی

باشد که بادندانهای خودآنرااحساس کنید.

۳.سالادبایدکاملاْخشک باشد٬یعنی اینکه هیچگونه رطوبت ویا آبی درآن نباشد٬چراکه این آب باعث

میشودتااولاْسس به درستی برروی سالادسوارنشودوثانیاْ٬ زمانی که سس رابرروی سالادمیدهیم

آب درون سالادمزه سس راازبین ببرد.

مواددرون سالادمیتواند کاملاْازسبزیجات ٬یاازحبوبات وغلات ویاازانواع گوشتهاویامخلوطی ازهمه

اینها باشد٬وبه این ترتیب میبینیم که تنوع دراین دسته ازخوراکیها بسیارزیاداست.

 اماعلیرغم مطالب ذکرشده امروزه میبینیم که درآشپزی امروزجهان نوع جدیدی ازسالادهاوارد

شده که آن هم سالادهای گرم است٬مثل سالادعدس ٬فلفل وسالامی.

البته من فکرمیکنم که این دسته ازسالادهاباگسترش علاقه مردم جهان به غذاهای شرقی درجهان گسترش یافته باشه.

    به هرحال سالادها ازآن دسته خوراکیهائی هستندکه تمام گروههای سنی آن رادوست دارند

وتهیه آن هم نسبتاْارزان است ازسوی دیگرمتنوع درست کردن آن هم نشانه هنرمندی کدبانوی

خانه است.

 

>