سه‌شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1386

موادلازم:

ماهی صبورمتوسط (یا شوریده بزرگ)                   1عدد

گشنیزوشنبلیله چاپ شده                                    1کیلو

تمرهندی                                                        1بسته

سیر له شده                                                    7تا8حبه

پیازمتوسط چاپ شده                                         1عدد

فلفل قرمز                                                      2ق.غ.خ

ادویه کاری وزردچوبه                                       1ق.غ.خ

نمک                                                           به مقدارلازم

طرزتهیه:

1)ابتداماهی رابرعکس بقیه ماهی هاازقسمت تیره کمربازمیکنیم ،آنراپاک کرده ونمک میزنیم و

برای 10تا15دقیقه میخوابانیم.

2) پس ازاین مدت ماهی راشسته تانمک اضافه آن رفته ودرون شکم ماهی رابایک دستمال تمیز

خشک میکنیم.

3) سپس تمبرهندی راکه ازقبل درون آب خیسانده ایم خوب چنگ میزنیم وهسته آنراجدامیکنیم.

4) اکنون تمبرهندی راباگشنیزوشنبلیله چاپ شده وسیروپیازوادویه مخلوط کرده وچنگ میزنیم تا

حالتی شبیه یک حریره به خودبگیرد.

5) این حریره رابرروی شکم ماهی میمالیم به نحوی که به قطرنیم سانت روی تمام سطح ماهی را

کاورکند.

6)ماهی رادردمای 240درجه سانتیگرادبرای مدت 1ساعت درقسمت وسط فر میگذاریم تابپزد.

 

نکته:

برای این غذاازماهیهائی بایداستفاده کردکه چرب باشند،اصل این غذاباماهی همانطورکه ذکرشدباماهی

صبوراست،که دارای مزه فوق العاده ای میباشد،اماباماهی شیروقبادهم میتوان این غذاراتهیه کرد.

- درجنوب ایران کدبانوهااین غذارادرمنزل آماده میکنندوسپس درون توری سیمی میگذارند وبامبلغ

کمی به نانوائی محل میدهن تادرون تنورنانوائی پخته شود،مزه واقعی این غذاراآن هنگام میتوان به

نیکی دریافت.

>