چهارشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1386

  

   نکاتی درموردرعایت بهداشت دررستورانهای ایرانی

 

(قسمت اول)

 

 درکشورماهمیشه شغل رستوران داری٬هتلداری٬وکلاْهمه مشاغلی که به نوعی باخوراکی کارداشته مشاغلی پردرآمدبوده اند٬اماصاحبان این مشاغل اغلب افرادی هستند که ازدانش بسیاراندکی دراداره آشپزخانه ومحل طبخ غذابرخوردارندوبرای همین هم دراغلب مواقع با رستورانهائی روبرو میشویم که باوجوددکوراسیون عالی وپرسنل شیک پوش اما دارای بدترین وکثیف ترین آشپزخانه هستند.نمونه این رستورانهادرکشورماکم نیستند.برای مثال من به یکی ازهمین رستورانهااشاره میکنم.

        درسال ۱۳۸۵ من برای مدتی مرخصی ودیدارآشنایان به ایران آمدم روزدوم یا سوم ورودم برای دیدن یکی ازدوستان به سراغش رفتم وباپرس وجوئی که کردم به من گفتند که دررستوران تین در خیابان خاقانی اصفهان مشغول بکاراست.وقتی به آنجارفتم دوستم که شف آنجا بود مرابه صاحب آن  آقای سیامکی معرفی کردونامبرده به اصرارازمن خواست تادرآنجامشغول بکاربشوم.وازآنجاکه ازکاردرخارج خسته شده بودم پذیرفتم ٬اما این کارمن تنها۱هفته دوام آورد٬این که چرا این کارتنها۱هفته دوام آوردبه مسائل بسیاری مربوط است اماازهمه مهمتر چندمسئله بود که یکی ازمهمترین آنهاعدم رعایت بهداشت محیط کاربود٬که امروزبه این مسئله میپردازم به نحوی که درروزدوم یا سوم بود که من متوجه شدم کلیه پرسنل این رستوران بسیارشیک کارت بهداشت ندارند٬چرا؟چون که براساس عرف بازارکارفرما موظف است تاهزینه آزمایشات کارگران رابپردازدوصاحب کارباداشتن مغازه ای به ارزش صدها میلیون تومان وپرادوئی که سوارمیشدوتکبر وفخری که دخترش به کارکنان میفروخت حاضرنبودتاهزینه ۳۰۰۰تومانی آزمایش کارگران رابرای گرفتن کارت بهداشت پرداخت نماید٬ازسوی دیگرهم خیالش راحت بودچراکه ماموران بهداشت هرگزبه مسئله کارت بهداشت زیاد گیرنمیدادند.

ازسوی دیگرشایدهزاران سوسک درآشپزخانه این رستوران درحرکت بود وازآنجائی که یخچالهااکثراْزمینی بودوبه مرورزمان زهوارآنها ازبین رفته بود سوسکهارامیشددرون یخچال وروی بسته های گوشت ومرغ و.....مشاهده کرد٬اصفهانیهائی که این نوشته رامیخوانندمیدانندکه رستوران تین کجاست وچه درآمدی دارد٬امابی فرهنگی مالک آن وعدم اطلاع ازاصول اولیه رستوران داری موجب این مسائل شده بود.

البته بگویم که ازاین نوع رستورانهای ۴و۵ستاره درکشورمابسیاراست ٬اما من باکمال عذرخواهی ازآقای سیامکی صاحب این رستوران آن رابه عنوان نمونه برای نوشتن انتخاب کردم.ودرقسمتهای بعدی بازهم درموردمشاهداتم دراین رستوران ایرانی سوپرلوکس توضیح میدهم. 

>