دوشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1386

قسمت دوم:

          درقسمت اول درموردخاطراتم ازکاردریک رستوران ۵ستاره ایرانی نوشتم ٬اکنون میخواهم که به نکات دیگری ازکاردر ایران اشاره کنم٬یکی ازاصول اولیه دراداره کیترینگها٬رستورانهاوعلی الخصوص هتلها٬این اصل که میگویداولین ورود٬اولین خروج است .   First in,first out  یعنی چه؟                                                                                         یعنی اینکه اولین مواداولیه که واردانباروسردخانه ها میشودبایداول خارج بشود٬این یعنی این که رستوراندار٬بایدفرد یاافرادی رادررستوران مسئول این عمل بکندکه همیشه هنگامی که اجناس جدیدعلی الخصوص سبزیجات وگوشتها    راازمامورخریدتحویل بگیرندوسپس ابتدااجناس قدیمی ترراازسردخانه خارج بکنندبعد ابتدااجناس جدیدرادپو بکنندوسپس اجناس قدیمی راروی اجناس جدیدقراربدهند.اولین نتیجه این عمل٬کاهش شدیدکاست آشپزخانه است.وازهدررفتن وفسادموادغذائی جلوگیری میکند٬ازسوی دیگرموجب میشودتاهمیشه مواداولیه تمیزوتازه دراختیارمهمان قراربگیرد

وباتمیزکردن هرروزه یخچالهاوانبارنظافت عمومی رادرمحیط کارفراهم میکنند٬

                                                                                      دراین موردبازهم مینویسم

    

       

                            

 

>