سه‌شنبه 16 بهمن‌ماه سال 1386

    1)استاک ماکیان:

     استاک ماکیان که بیشتراستاک مرغ است،(به علت ارزانی ووفورمرغ)ازاستفاده بیشتری درایران برخورداراست،برای همین اول به این استاک میپردازیم:

      موادلازم:

استخوان مرغ                                 2کیلوگرم

پیازقرمزدرشت خردشده                    300گرم

ساقه کرفس                                  3ساقه

هویج متوسط                                  3عدد

برگ بو                                           4عدد

فلفل دانه ای                                  2ق.غ.خ

آب                                                5لیتر

     طرزتهیه:

    ابتدااستخوانهارادرون یک دیگ میریزیم وآب رابه آن اضافه میکنیم،وزیرآن را روشن میکنیم تا به جوش بیاید،ومیگذاریم برای مدت 3تا 7دقیقه بپزد،سپس این استخوانهارادرون یک آبکش خالی میکنیم تاآب آن برود واستخوانها بماند،سپس باآب سرداستخوانهارامیشوئیم،سپس استخوانهارامجدداًدرون دیگ برمیگردانیم،

اکنون بقیه موادرابه استخوانهای،درون دیگ اضافه میکنیم و5لیترآب رابه آن اضافه میکنیم وباحرارت ملایم وروباز(روی آنرانمی پوشانیم)برای2تا3ساعت میجوشانیم یاتازمانی که 3/2حجم آب آن کم بشود.

    نکته:

    نشانه یک استاک خوب این است که

 1-رنگ شفافی داشته باشد.

2- پس ازاینکه سرد شدباید به شکل ژله لرزان باشد.

>