جمعه 19 بهمن‌ماه سال 1386

استاک آبزیان:

موادلازم:

استخوان،سرودم ماهی                                                      1کیلو

اگرازسرماهی استفاده میکنیدحتماًچشم آن رادربیاورید

پیاز                                                                               2عدد

سیر                                                                              2حبه

کرفس                                                                           3ساقه

هویج                                                                            2عدد

ساقه جعفری                                                                  10عدد

رزماری(درصورت تمایل)                                                   2شاخه

طرزتهیه:

         ابتدااستخوانهارابه همراه همه موادخوب میشوئیم،سپس همه موادرادرون فابلمه بزرگی ریخته

 وزیرآنراروشن میکنیم تابه جوش بیاید،وقتی به جوش آمد،آنرادرحرارت کم وبه مدت 45دقیقه تا

1ساعت میپزیم.درانتهادرون یک آبکش یک پارچه تمیزمیگذاریم وآنراروی یک قابلمه قرارداده ومحتویات قابلمه رادرون آن خالی میکنیم تاآب آن کاملاًصاف شده ویکدست بشود.

>