پنج‌شنبه 18 بهمن‌ماه سال 1386

  پنیر سیروگردو:

  موادلازم:

  پنیرسفید                                                       500گرم

  سیر                                                               3حبه

  گردوپوست کنده                                               250گرم

  ماست چکیده                                                   500گرم

  برگ شوید                                          1ق.غ.خ چاپ شده

  دانةنیم کوب فلفل سیاه                                        1ق.چ.خ

  طرزتهیه:

 همةموادراباهم درچرخ گوشت بادندةریزچرخ میکنیم بعدازچرخ شدن شویدرابه آن

اضافه میکنیم.

>