شنبه 29 دی‌ماه سال 1386

     

        موادلازم:

کره                                                         200 گرم

  زردةتخم مرغ پخته                                      10عدد

  پنیرچرخ کردةهلندی                                    100گرم

طرزتهیه:

 1)ابتداکره رادربلندرآنقدربزنیدتاکاملاًنرم شود.

   2)تخم مرغ وپنیر را نیز به کره اضافه میکنیم ودوباره میزنیم.این موادراآنقدرمیزنیم تا

 سفت شده وقابلیت خارج شدن ازقیف راپیداکند.دراین زمان آنرا مصرف کنید.

>